Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for kjøp av medlemsskap i Leieboerforeningen i Norge

Sist oppdatert 06.04.2022

Innledning

Kjøp foretatt på https://lbfin.no er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp tjenester over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Innholdsfortegnelse

1] Avtalen 

2] Partene 

3] Pris 

4] Avtaleinngåelse, medlemskap og refusjon

5] Betaling

6] Ytelse

7] Angrerett 

8] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

9] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

10] Personopplysninger 

11] Konfliktløsning

1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene

Selger er Leieboerforeningen i Norge, med adresse:

C/O Frank Uthaug

Postboks 407 Marken

5832 Bergen

Norge

Epost: post@lbfin.no,

Organisasjonsnummer: 984 584 792

, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3] Pris

Prisen som er oppgitt på de forskjellige medlemskapene er den totale prisen kjøper skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

4] Avtaleinngåelse, medlemskap og refusjon

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Medlemskap

Medlemskapet løper i 1 – ett – år fra kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Dersom kontigenten ikke fornyes av kjøperen etter denne perioden, vil medlemskapet automatisk opphøre.

Medlemskapet kan likevel termineres når som helst før perioden på 1 – ett – år er utløpt. Kjøperen er selv ansvarlig for å melde seg ut av foreningen dersom dette er ønskelig. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til post@leieboerportalen.no, per brev til den ovennevnte adressen, eller ved å kontakte en av våre saksbehandlere per telefon.

Refusjon

Kjøperens rett til refusjon bortfaller når tjenesten blir ytet av selger, for eksempel ved at kjøper har lastet ned filer fra medlemsportalen eller når Leieboerforeningen i Norge sine rådgivere har ytet assistanse i forbindelse med husleie.

Dersom medlemskapet er nyopprettet refunderes kontigenten i sin helhet så lenge kravet fremsettes senest 2 – to – uker etter at medlemskapet ble opprettet. Dette gjelder likevel ikke dersom kjøperen har benyttet seg av Leieboerforeningen i Norge sine tjenester.

  5] Betaling

  Selgeren kan kreve betaling for medlemskap fra det tidspunkt tjenesten(e) blir ytet av selgeren for kjøperen. 

  Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som ytelsen utføres.

  Prisen for tjenesten(e) kan også betales med Vipps, eller ved overføring fra kjøperens bankkonto til Leieboerforeningen i Norge sin bankkonto.

  Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved ytelse av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

  Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

  6] Ytelse

  Ytelse er skjedd når kjøperen har benyttet seg av tjenesten, for eksempel ved å laste ned filer fra medlemsportalen. Ytelse har også skjedd når selgeren bistår kjøperen, som for eksempel ved å gi rådgivning til kjøperen.

  7] Angrerett

  Dersom det foretas et kjøp av Leieboerforeningen i Norge sine tjenester, er dette kjøpet unntatt fra alminnelig angrerett i henhold til angrerettloven. Se våre regler om refusjon i punkt 4. Imidlertid består angreretten i 14 dager fra kjøpstidspunktet dersom kjøperen ikke har benyttet seg av medlemskapetHvis kjøperen i et slikt tilfelle ønsker å angre kjøpet, må kjøperen gi beskjed til Leieboerforeningen innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

  Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Den kan sendes per e-post til post@leieboerportalen.no, ved brev til den ovennevnte postadressen, eller ved å fylle ut angrerettskjema. Trykk her for å finne skjemaet.

  Angrefristen begynner å løpe: 

  • Ved kjøp av medlemskap vil angrefristen løpe fra dagen kjøpet foretas. 

  • Ved kjøp av abonnement løper fristen fra dagen abonnementet opprettes. Opprettelsen skjer automatisk den dagen kjøpet blir foretatt.

  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

  8] Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

  Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

  • Oppfyllelse 

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

  • Heving 

  Dersom selgeren ikke yter tjenesten innen en avtalt frist, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke yter tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å yte tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom ytelse til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

  Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

  • Erstatning 

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

  9] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr. 

  • Oppfyllelse 

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er ikke tjenesten ytet, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

  • Heving 

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. 

  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

  10] Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. 

  11] Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. 

  ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanNorwegianRussianSpanish